ΝΕΟ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 10η έκδ. - Μάρτιος 2021
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020)

  • 10,80 €
    12,00 €
    10%
ΝΕΟ
Αστικός κώδικας, 5η έκδ., - Ιανουάριος 2021
Εισαγωγικός Νόμος. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 & 864/2007

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 9η έκδ. - Ιούνιος 2020
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020)

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 10η έκδ. - Οκτώβριος 2020
Περιλαμβάνονται και: Εισαγωγικός Νόμος, Κανονισμοί (ΕΕ) 1215/2012, (ΕΚ) 44/2001, (ΕΚ) 2201/2003, Αναλυτικό λημματικό ευρετήριο

  • 12,00 €
ΝΕΟ
Ποινικός Κώδικας, 9η έκδ. - Ιούνιος 2020
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020)

  • 10,00 €
ΝΕΟ
Σύνταγμα (τσέπης) 5η έκδοση 2020 -17483
Νομικοί κώδικες τσέπης

  • 12,00 €